Search This Blog

Sunday, April 25, 2010

sEleS@I t@Sk Mu@MaL@T=)
Dari Hari Rabu hingga hari ini Ahad, alh@amdulilla@H dapat selesai dan hantar
BPMN 6033 Muamalat Princple In Islamic Capital And Money Market. Lecture Ustaz yang power punya.. Soalan ala-ala master katakan.. dengan semangat c0-operation dengan semua kawan2 nak "develop satu produk yang tak pernah wujud atas dunia ini " kata ustaz.
fikir dan fikir, buat juga walaupun macam2 benda kena selesai.
dari seorang kawan kepada seorang kawan datang berkunjung, bertukar idea, bertanya??
kami yang hanya ada sedikit ini ditambah dengan buku yang tak berapa ada, tapi ada la juga..hasilnya ada la.

untuk dikongsi...produk yang kami buat ?
tapi fikir2 betul k? boleh terima juga la..tapi kalau bagi kat SC, mgkin reject
1) Pembiayaan Perumahan: Pembiayaan rumah siap menggunakan konsep al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
Kontrak al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik atau al-Ijarah Thumma al-Bay’ merupakan kontrak untuk memajak atau menyewa dan akhirnya memilikinya. Kombinasi dua jenis kontrak yang ditandatangani secara berasingan dn berturutan iaitu permulaannya kontrak al-ijarah dan kemudian kontrak al-Bay’. Dalam kontrak pertama penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewa yang dipersetujui untuk suatu tempoh tertentu. Apabila tempoh sewaan tamat, penyewa menandatangani kontrak kedua untuk membeli barang itu daripada pemiliknya pada suatu harga yang dipersetujui bersama. Dalam kontrak sewaan tersebut ia menepati syarat kedua-dua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan tersebut. Manfaat barang yang disewa (al-Ma’qud ‘Alayh) mestilah diketahui tempohnya, kadar bayaran upah dan sewa, lokasi dan perkara-perkara yang mustahak yang perlu diketahui.
Dalam konteks pembiayaan rumah siap, ia adalah kontrak di mana institusi kewangan atau bank menyewa rumah yang telah siap kepada pelanggan dengan menggenakan sejumlah bayaran. Sebagai contoh pembiayaan ini dibuat bagi golongan yang berkerja khususnya. Pihak majikan perlulah membeli rumah tersebut dari pemilik asal dan menyewakan kepada kakitangannya dengan kadar boleh ubah (mestilah disebut di awal-awal kontrak sewaan). Kadar boleh berubah jenis ini HARUS digunakan dalam aqad ‘Ijarah' atau sewaan. Ini bermakna, pihak majikan menyewakan rumah itu kepada kakitangannya dengan kadar 3% atau (sebagai contoh RM1200 sebulan) selagi mana ia berkhidmat. Sejurus ia berhenti (jika majikan adalah bank), jumlah sewaan akan dikaji semula mengikut harga pasaran. Cara ini adalah diterima oleh semua cendiakawan Shariah dalam dan luar negara. Adapun, jika majikan bukan sebuah bank dan sukar untuk meneruskan konsep ini selepas kakitangan berhenti, majikan bolehlah mensyaratkan kakitangannya untuk berjanji akan membeli rumah tadi dengan satu harga yang akan ditetapkan sejurus mereka berhenti. Ini bermakna si kakitangan tadi perlulah mencari mana-mana Bank Islam untuk proses ‘Re-Financing' (pembiayaan semula).
Kelebihan penggunaan alternatif ini memberi manfaat kepada pengguna khususnya pengguna Islam untuk menggunakan produk Islam. Walaupun pada dasarnya ia menyerupai kewangan konvensional. Pengguna yang tidak mampu untuk memiliki sebuah rumah yang siap dapat memiliki rumah walaupun mengambil masa untuk membayar. Pembelian rumah pada akhir pembelian akan menguntungkan pengguna, kerana apabila pengguna membuat pembayaran sewaan mengikut bulanan apabila dihitung akan menghasilkan jumlah untuk harga sebuah rumah. Harga jualan rumah tersebut telah ditetapkan semasa memeterai kontrak. Tiada kos tambahan atau tersembunyi yang akan mempengaruhi harga jualan. Jumlah pembayaran tidak dipengaruhi oleh pergerakan kadar faedah. Jumlah tertunggak tidak dikompaun dan ia memberi perancangan kewangan yang lebih baik

2) Pembiayaan Kenderaan: Pembiayaan Kenderaan menggunakan konsep Murabahah Lil Amir Bishira
Murabahah Lil Amir Bishira bermaksud Murabahah dengan pihak yang pinta beli. Murabahah Lil Amir Bishira didefinisikan sebagai jualan Murabahah bagi individu yang berjanji untuk membeli atau Murabahah to the purchase orderer, ia adalah satu bentuk permintaan satu pihak (pelanggan) kepada satu pihak lain yang mempunyai wang (biasanya bank) untuk membeli satu satu aset yang diingini pelanggan dengan pihak pelanggan berjanji akan membelinya dari pihak yang pembeli awal (bank) dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian pertama. Dalam konsep ini, pembeli dan pembiaya akan berjanji untuk membeli barangan yang dipesan. Pelanggan menyempurnakan janjinya setelah memiliki barangan pesanan tersebut. Barangan yang telah wujud akan megikat kontrak jual beli antara bank dengan penjual pertama iaitu pemilik barangan. Urusniaga ini berjanji untuk membeli (Wa’d bi al-Syira’) dan jualan dengan margin keuntungan (Bay’ bi al-Murabahah). Ia bukan seperti jualan barangan yang tidak dimiliki kerana pembiaya sebenarnya tidak menawarkan sesuatu untuk dijual tanpa memilikinya. Sebaliknya dia cuba untuk memenuhi pesanan pelanggan dan menjualkannya setelah barangan itu diperolehi. Konsep ini tidak mengandungi unsur untung yang tidak dijamin kerana pihak pembiaya menjualnya setelah memiliki barangan tersebut dan dia menanggung segala risiko kerosakan dan lain-lain bencana sehingga diserahkan kepada pembeli.
Kelebihan produk tersebut ialah pembeli mampu memiliki kereta. Pembeli atau pelanggan kepada pembiaya (bank) telah berjanji untuk membeli baranagn yang dipesan. Pelanggan tidak dibebankan kecuali menyempurnakan janjinya untuk memiliki barangan yang dipesan. Barang yang ingin dimiliki wujud dalam pasaran dan kontrak yang dibuat mestilah sah di sisi syariah. Kontark yang dibuat secar mudhrabah antara bank dengan pelanggan dibuat setelah barangan itu benar-benar menjadi hak milik bank kerana ia menjadi asas bagi membolehkan bank mengambil untung. Sekiranya pembayaran secara tangguh, bank akan menaikkan pembayaran.

3) Pembiayaan Kad Kredit Khusus bagi Ziarah dan Haji dengan konsep Qard Hasan
Kad Kredit adalah merupakan kad khas yang dikeluarkan oleh sesebuah institusi kewangan yang membolehkan pembawanya mendapatkan barang-barang perkhimatan atau mata wang yang boleh berinteraksi dengan kad ini.
Dalam konsep produk ini, pihak yang membawa kad kredit boleh mendapatkan barang dari pihak yang mengeluarkannya dengan syarat, pihak yang membawa kad tersebut hendaklah membayar harga barangan perkhidmatan atau mata wang yang diperolehi sewaktu menggunakannya di musim haji atau umrah. Pengeluar kad membuat jaminan pada masa kontrak kad dibuat, yang akan membayar segala hutang yang tercatat di atas kad bagi pihak pembawa kad dengan pinjaman kebajikan iaitu qard hasan. Apabila pembawa kad membeli sesuatu, peniaga akan menemui pengeluar kad (yang merupakan penjamin) untuk mendapatkan nilai barangan tersebut daripadanya. Pihak pengeluar kad kredit tidak boleh ingkar (tabung haji) untuk membayar nilai wang yang dituntut itu. Hal ini kerana di antara pembawa dan pengeluar kad terdapat kontrak yang menwajibkannya membuat bayaran apabila diminta. Apabila pihak pengeluar kad selesai membuat pembayaran, ia akan menemui pembawa kad dan memintanya membayar nilai yang telah dibayar kepada peniaga.
Kelebihan penggunaan kad kredit ini bukan mengalakkan pengguna untuk berhutang tetapi memudahkan pengguna sebagai langkah keselamatan untuk membawa duit dalam nilai yang banyak semasa melakukan ibadat. Konsep qard hasan yang ditawarkan akan menghadkan pinjaman bagi nilai yang terkurang daripada RM1000. Hal ini akan mengurang risiko kerugian kepada pihak Tabung Haji sekiranya dalam masa yang sama terlalu ramai dan tidak mampu untuk membuat kitaran transaksi. Produk ini juga akan menarik ramai pengguna untuk menggunakan pinjaman terbabit kerana tidak mempunyai bunga atau faedah.

4) Pembiayaan Pendidikan menggunakan Konsep al-Tawarruq
Al-Tawarruq ialah menukarkan pinjaman kepada jualan barangan itu sendiri kepada pihak yang meminjam secara ansuran dengan harga yang lebih mahal, bagi membolehkan pembeli menjualnya semula di pasaran secara tunai bagi mendapatkan wang yang diperlukan.
Dalam konsep pembiayaan pendidikan ini, seseorang yang memerlukan wang menemui seorang peniaga atau bank lalu membeli satu barangan daripadanya dengan harga ansuran untuk tempoh tertentu, kemudian pembeli menjualnya di pasar secara tunai dengan harga yang kurang daripada harga yang dibelinya bagi menbolehkannya melepaskan hajatnya dengan harga yang diperolehi secara tunai.
Melalui konsep ini pembeli membeli barangan tersebut tetapi tidak berniat untuk menggunakannya tetapi mengambil manfaat daripadanya dengan menjualnya walaupun terpaksa menanggung kerugiaan.
Kelebihannya produk yang digunakan menggunakan transaksi yang mengikut syariah. Pengguna dapat menggunakan manfaat wang secara tunai dan menanggung kerugian bagi memenuhi hajatnya untuk mendapatkan wang tersebut. Di samping itu juga, kerugian tersebut adalah bagi membantu bank Islam untuk mendapatkan keuntungan di atas perkhidmatan yang diberikan serta untuk membantu Bank Islam membuat modal pusingan untuk tranksaksi yang seterusnya. Sebagai kemudahan kepada umat Islam untuk melanjutkan pelajaran, pihak bank memberikan ‘qard hasan' atau pinjaman kebajikan kepada pelajar terbabit. Syaratnya ialah peminjam boleh meminjam bagi nilai yang tidak kurang daripada RM60000.

5) Pembiayaan Perniagaan menggunakan Konsep Mudharabah al-Musytarikah
Al-Mudharabah al-Musytarikah mengabungkan sumber-sumber simpanan deposit individu di bank, dengan bank bertindak sebagai pengantaraan atau mudarib untuk membuat pelaburan, melantik pula pihak ketiga menjalankan kerja-kerja pelaburan demi faedah bersama antara ketiga-tiga pihak. Keuntugan akan dikongsi bersama antara ketiga-tiga pihak mengikut persetujan bersama dan kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal.
Dalam konsep produk Al-Mudharabah al-Musytarikah melibatkan perhubungan tiga pihak iaitu pihak pertama yang terdiri daripada sekumpulan pelabur yang menyediakan sumber kewangan, dalam bentuk individu untuk pelaburan dalam mudharabah. Pihak kedua yang diwakili oleh rakan kongsi aktif yang secara persendirian mengambil tanggungjawab membuat aktiviti pelaburan, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai pengantaraan pihak pertama dengan pihak kedua yang merancang dan menyelaraskan pengumpulan wang dari pihak pertama dan mengeluarkannya kepada pihak ketiga. Sebagai contoh peniaga (rakan kongsi yang aktif) ini ingin mengadakan perjanjian dengan bank untuk memulakan perniagaan. Dia tidak mempunyai modal untuk memulakan perniagaan tersebut. Oleh itu, peniaga ini meminta bantuan dari bank untuk memulakan perniagaan tersebut. Pihak bank akan memberi modal tersebut kepada peniaga dengan menggunakan konsep Al-Mudharabah al-Musytarikah. Peniaga terbabit akan mendapat model dan mengusahakan model tersebut. Keuntungan yang diperolehi akan dibahagi.
Kelebihan penggunaan produk ini ialah mereka yang tidak mempunyai modal yang cukup boleh membuat pinjaman dengan pihak yang mempunyai kewangan untuk memulakan perniagaan. Perniagaan akan bertambah maju dan selepas itu mampu untuk dikembangkan. Prinsip yang digunakan akan terhindar daripada riba. Walaupun terdapat banyak transaksi namun hasil akad jual beli yang diberlaku akan terhindar dari perkara yang terlarang oleh Allah swt.

Wednesday, April 21, 2010

Exam Take Home??


http://www.ifsb.org/maindoc.php

Hari ini Hari Rabu?? Kelas dengan Ustaz Azizi..
Satu cerita di garap. mengenai Kes Exam.Maklum la musim exam. Kelas jam 12 tengahari.. p sana ingatkan kena jawab exam, tapi ambil kertas terus balik. tak perlu duduk..Rupa2 nya kena jawab Take Home..EMMmmm...
Ok soalannya?

Satu mengenai " To ensure capital money and market development in any particular nation, emphasise should be placed to 2 main aspect; infrastructure development and product development".

1) Explain in detail what is meant by infrastructure development and what meant by product development in Islamic Capital and Money Market.
2) Give 5 examples with detail explanation for every category for its first introduced 2009.

satu lagi mengenai Pinjaman Peribadi atau dalam Islam Pembiayaan Peribadi "Bank Rakyat in Malaysia practices the Bay al-'inah principles in its persenol financing product. this product is highly accepted even though it has become controversial as to it halal and haram status among scholars. Even in the Islamic countries and Middle East it is clearly rejected. Scholars come out with an alternative on the usage of Bay al-inah in Malaysia by introducting al-Tawarruq priciple which is hoped to assist Islamic community's needs. This means the alternative of Personnal Financing (Bay al-inah) is Bay al-Tawarruq.

You are therefore asked to help Islamic ecomonic system to develop better, systematic, just and customer friendly product.
Choose one housing loan product, vehicles loan product and 3 whatever product to make up into 5 which are existence todeay. Give alternative to the product which has added value such as helping the community by lightening their burden and daily needs. The explanation must be done with elobaration of the concept and the advantange expected to the community.
http://www.bankrakyat.com.my/wargaemas

so, can all of you help me to answer the questions???

Mengenai jawapannya
Apakah maksud Infrastructure development? dan apakah product development serta 5 contoh setiap katogeri tu?


Kalau mengenai produk pembiayaan Peribadi yang ditawarkan di Bank Rakyat. Mengambil contoh mengenai konsep yang digunakan ialah bay al-inah. dan juga bay al-tawarruq. Kedua-duanya hampir sama. tapi tidak sama. Bay al-inah menggunakan 2 parties dan bay al-tawarruq menggunakan 3 parties.

Alright.Persiap satu-satu sebelum 25 April ini.
TERUSKAN USAHA !! JAnGaN PUTUS ASA.=)

Tuesday, April 20, 2010

Selamat MenjawaB SoaLan ExaM

Tiga Cahaya Di Hari Kiamat

Di hari kiamat ada tiga cahaya yang berlainan :
* Cahaya yang pertama seperti bintang-bintang.
* Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan.
* Cahaya yang ketiga seperti cahaya matahari.

Apabila ditanya cahaya apakah ini ? Lalu dijawab :
"Cahaya yang pertama ialah cahaya wajah-wajah manusia yang
ketika di dunia, mereka akan meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci dan
mengambil air sembahyang apabila terdengar azan.

Yang kedua ialah cahaya wajah mereka yang mengambil air sembahyang sebelum azan.
Cahaya yang ketiga ialah cahaya mereka seperti matahari.
Mereka di dunia sudah bersiap sedia di dalam masjid sebelum
azan lagi."
Kala Jengking Neraka
Di hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang bernama "Huraisy" berasal dari anak kala jengking.
Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat.
Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi.
Malaikat Jibril bertanya : "Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa yang kau cari?"
Huraisy pun menjawab, "Aku mahu mencari lima orang.
Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.
Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.
Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam masjid.
Kelima, orang yang suka minum arak."
Simpanlah baik2 amanat ini dan sebagai peringatan kita setiap hari.
Sampaikan kepada sekelian muslimin/muslimat yang lain semoga menjadi pedoman hidup hingga keakhir hayat , Insya'Allah

Alangkah berbahagianya anda semua yang mempunyai anak lelaki dan dididik
pula melaungkan azan di masjid2 maupun disurau2..Amin.
Wasallam.
Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni segala dosa2 kita yang
lalu dan hari ini. Azan adalah dakwah yang paling utama sekali kerana
ianya mengajak kita membuat kebaikan dan mengingati Allah swt.
Secara tidak sedar kita sentiasa didakwah sebanyak 5 X sehari.
Cubalah hayati setiap perkataan dan jawaplah seperti yang disarankan.
Bagi orang yang melaungkan azan pula jika dia berniat untuk seluruh alam(spt
yang disarankan olih Allah kepada Nabi Ibrahim alaihisallam)muazin
itu akan mendapat pahala umat islam seluruh alam yang bersolat pada hari itu.
begitulah kelebihannya yang Allah beri. Wassallam.

ADAB MENDENGAR AZAN
Kematian itu pasti menjelma. Hanya mas a dan waktunya yang
tidak kita
ketahui.Cuba kita amati. Mengapa kebanyakan orang yg
nazak,
hampir ajal
tidak dapat berkata apa-apa.. lidahnya kelu, k era s dan
hanya
mimik
mukanya yang menahan kesakitan ' sakaratul maut'
Diriwayatkan
sebuah hadis yg bermaksud: "Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak Allah akan kelukan lidahnya ketika maut menghampirinya."

Ini jelas menunjukkan, kita disarankan agar mendiamkan diri, jangan berkata apa-apa pun semasa azan berkumandang . Sebagai orang beragama Islam kita wajib menghormati azan Banyak fadhilatnya Jika lagu kebangsaan kita diajar agar berdiri tegak dan diamkan diri. Mengapa ketika azan kita tidak boleh mendiamkan diri? Lantas sesiapa yang berkata-kata ketika azan, Allah akan kelukan lidahnya ketika nazak . Kita takut dengan kelunya lidah kita semasa ajal hampir tiba maka kita tidak dapat mengucap kalimah "Lailahaillallah. ." yang mana sesiapa yang dapat mengucapkan kalimah ini ketika nyawanya akan dicabut Allah dgn izinNya menjanjikan syurga untuk mereka. Dari itu marilah kita sama-sama menghormati azan dan mohon kepada Allah supaya lidah ini tidak kelu semasa nyawa kita sedang dicabut "Ya Allah! Anug era hkanlah kematian kami dengan kematian yang baik lagi mulia, lancarkan lidah kami mengucap kalimah
"Lailahaillallah. .."
semasa sakaratul maut menghampiri kami. Amin.. amin..
amin Yarobbala'lamin. ."

Kita boleh mengirimkan ribuan 'jokes' dan ' surat berantai'melalui e-mail tetapi bila mengirimkan yang berkaitan dengan ibadah
seringkali berfikir 2 atau 3 kali...FIKIRKAN LAH, tepuk dada tanya
iman.

Monday, April 19, 2010

Iman Seseorang Berkurang Kerana Berkurang Ketaatan Iaitu Ibadat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ


It is narrated on the authority of 'Abdullah b. Umar that the Messenger of Allah observed: O womenfolk, you should give charity and ask much forgiveness for I saw you in bulk amongst the dwellers of Hell. A wise lady among them said: Why is it, Messenger of Allah, that our folk is in bulk in Hell? Upon this the Holy Prophet observed: You curse too much and are ungrateful to your spouses. I have seen none lacking in common sense and failing in religion but (at the same time) robbing the wisdom of the wise, besides you. Upon this the woman remarked: What is wrong with our common sense and with religion? He (the Holy Prophet) observed: Your lack of common sense (can be well judged from the fact) that the evidence of two women is equal to one man, that is a proof of the lack of common sense, and you spend some nights (and days) in which you do not offer prayer and in the month of Ramadan (during the days) you do not observe fast, that is a failing in religion.

Hadis Abdullah bin Umar r.a:
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar iaitu memohon ampun. Kerana, aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka. Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka? Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu. Wanita itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah s.a.w bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan penyaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mendirikan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan kerana haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.

HADIS :RIWAYAT MUSLIM
KITAB : IMAN
BAB : Iman Seseorang Berkurang Kerana Berkurang Ketaatan Iaitu Ibadat Dan Keterangan Terhadap Penggunaan Lafaz Kufur Kepada Perkara Lain Selain Dari Kufur Kepada Allah, Seperti Kufur Kepada Nikmat Dan Hak hak Iaitu Kewajipan

nukilan :http://mujahidfillah.blogspot.com/

Sunday, April 18, 2010

PROGRAM REALITI???

BUKAN pertama kali mufti bersuara memberi nasihat agar program realiti dihentikan. Alasan mereka, program hiburan berbentuk realiti televisyen bertentangan dengan nilai dan hukum agama serta menggalak rakyat membazir, selain menjurus ke arah berlakunya maksiat.

Beberapa mufti tampil dengan pendapat masing-masing dan yang pastinya mereka tidak bersetuju. Tiba-tiba mereka kembali dengan kenyataan yang boleh membuatkan kita menilai semula apa yang kita lalui setiap hari. Kalau tidak ada yang menjentik, tentunya kealpaan kita berterusan dan berpanjangan.

Secara rambang, kami melihat kemunculan kenyataan mereka ini berdasarkan kerancakan masyarakat yang membincangkan dunia realiti Akademi Fantasia 8 walaupun dalam masa yang sama, kami sedar masih banyak lagi program hiburan yang menggunakan konsep realiti dan penglibatan SMS ini.

Malah ada yang kata mereka timbul dek bahana topik politik tetapi kami tidak nampak pula ia berkait dengan politik. Biarpun betul ia ada kaitan tetapi secara peribadi, adalah lebih elok kalau mereka muncul begini. Sekurang-kurangnya memberi teguran atau ingatan kepada yang tidak ingat sebelum terus hanyut.

Sehubungan itu, banyak pula surat pembaca yang dihantar ke ruangan forum akhbar-akhbar utama negara. kami tertarik dengan tulisan Roslee Mardan dari Universiti Utara Malaysia Sintok, Kedah dengan tajuknya, Program realiti TV tak rangsang modal insan.

Dalam kiriman pendek itu, ada betulnya kata-kata Roslee yang mengaitkan isu program realiti TV dengan misi pembangunan modal insan.

"Pada zaman kini, manusia mempunyai kuasa modal sama ada dari sudut pengaruh mahupun wang. Kedua-duanya merangsang manusia melakukan apa saja asalkan mereka memperoleh ganjaran. Dalam konteks program realiti TV ini pengusaha stesen TV berpaksikan kepada keuntungan berlipat ganda.

"Pengusaha stesen TV lebih memahami hanya hiburan dapat meningkatkan "rating" dan perhatian masyarakat terhadap stesen TV. Justeru, stesen TV memaparkan program mengarut. Etika persembahan atau kandungan program juga bertentangan konsep sebenar media massa," katanya yang juga mahukan program realiti dihentikan.

Namun isu yang cuba dipanjangkan oleh mufti dari beberapa negeri ini cuma bertahan seminggu. Tidak panjang dan tidak tahu apa sebabnya walaupun ia sebenarnya amat bermakna dan penting dalam kita menjalani kehidupan seharian.

Kalau kata mufti yang dilantik oleh Sultan di setiap negeri sebagai penasihat agama Islam, tidak didengari, siapa lagi yang boleh kita percaya dan belajar tentang undang-undang yang melibatkan keraian masyarakat?

Memang kita mempunyai tokoh-tokoh agama tetapi kalau mufti tidak diendahkan, apatah lagi pakar agama yang lain? kami tidak faham dengan keadaan hari ini. Adakah itu tanda akhir zaman? Rasanya tidak perlu untuk kami panjangkan kerana ilmu agama di dada masih perlu diisi sebanyak mungkin. Tetapi fikirlah tentang Islam kita hari ini.

Lebih menarik apabila sebuah akhbar melaporkan yang beberapa orang kuat stesen televisyen bagaimanapun tidak berani mengulas mengenai kewajaran program realiti dihentikan. Macam mana boleh tidak berani? Tidakkah kita diajar, berani kerana benar takut kerana salah? Adakah kesalahan telah mereka lakukan atau kesalahan yang cuba dilindungi?

Inilah yang membuatkan kami menggeleng-geleng kepada tatkala membaca laporan itu. Bagaimanapun apabila cuba dikaitkan dengan program realiti di dalam isu melalaikan, ada beberapa pihak dari stesen TV yang berpendapat, bukan program realiti saja yang melalaikan tetapi banyak lagi aktiviti lain yang tidak kurang melalaikan seperti menonton wayang dan perlawanan bola sepak yang disiarkan di kaca televisyen.

Secara tidak langsung, kalau benar seperti yang dilaporkan, bermakna jurucakap itu mengaku yang program realiti melalaikan dan turut melalaikan juga program lain. Namun apakah tindakannya untuk kita membanteras kelalaian itu? Atau cukupkah untuk sekadar bercakap di akhbar bagi menyedapkan hati masing-masing?

Selalunya pihak penerbitan atau orang stesen TV menggunakan alasan untuk mencungkil bakat baru dalam dunia nyanyian atau aktiviti seni lain (kebanyakannya nyanyian) di atas kemunculan program realiti. Dulupun RTM juga menerbit pencarian bakat melalui Bintang RTM atau Bintang HMI, tetapi mereka tidak melibatkan undian SMS yang memerlukan penonton mengundi. Memang mereka ada keseronokan mengundi tetapi tanpa menghiraukan pembaziran yang sedang berlaku.

Dalam soal ini, siapa yang kaya sebenarnya? Ke mana duit yang dibeli untuk "top up" itu mengalir kalau tidak kepada syarikat telekomunikasi dan stesen TV? Dalam soal ini, syarikat-syarikat korporat itu memang bijak kerana tahu cabang mencari keuntungan. Namun kepada pengguna, ramai yang masih belum sedar dengan permainan ini sebenarnya.

Apabila bercakap tentang nawaitu sebenar usaha penerbitan program realiti, selalunya mereka bersandarkan elemen kekeluargaan kononnya program itu ditonton oleh semua ahli keluarga. Secara tidak langsung merapatkan lagi hubungan sebuah famili.

Memang ada benarnya tetapi yang tidak benar, mereka tidak pula pernah mendedahkan keuntungan yang diperolehi di sebalik pencarian bakat dan perapatan hubungan keluarga itu. Orang kata, menyelam sambil minum air tetapi banyak mana kita minum air atau dalam mana kita menyelam. Banyak sangat minum air di air dalam, mungkin boleh membuatkan kita lemas.

Tidak dinafikan negara kita banyak lagi program realiti. Nak cari penarilah, nak cungkil bakal pereka fesyenlah dan macam-macam lagi termasuk yang ala The Apprentice yang nak cari bakat-bakat peniaga. Baguslah tu dan kalau boleh kita jangan bertanya atau mengukur darjah keikhlasan mereka dalam pencarian tersebut.

Ahmad Izham Omar selaku Ketua Pegawai Operasi 8TV, berkata yang program realiti turut memberi harapan cerah kepada peserta seperti program terbaru terbitan 8TV iaitu Project Runway, Give Me A Job yang memberi peluang kepada peserta mencari tapak untuk mengembangkan bakat dimiliki.

"Banyak benda yang melalaikan bukan hanya program realiti. Sebaliknya ada juga program realiti yang dapat membina keyakinan diri peserta juga penonton. Malah, kita juga membuka peluang pekerjaan kepada mereka.

"Kami berasa bersalah kalau ia melalaikan tetapi ia terpulang kepada individu itu sendiri untuk membezakan apa yang baik dan yang buruk," katanya kepada sebuah akhbar berbahasa Melayu.

Begitu juga dengan Pengurus Besar Jabatan Hiburan, Sukan dan Rekreasi TV3, Azhar Borhan apabila bercakap tentang pembaziran dan kelalaian.

"Bagi saya ia sebenarnya terpulang kepada individu sendiri. Kalau mereka minat, mereka akan tengok tetapi tidak semestinya mereka lupakan semua perkara. Mengenai undian yang dikatakan sebagai membazir, bagi saya tidak semua penonton yang mengundi hanya segelintir saja dan kebanyakannya kaum keluarga peserta saja," katanya seperti yang dilaporkan akhbar itu.

Tidak kurang juga dengan pendapat Pengarah Penerbitan TV (RTM), Rokiah Norma Mohd Ramli. Katanya, sebagai orang media mereka menyediakan banyak pilihan kepada penonton.

"Banyak program disediakan stesen televisyen, ia terpulanglah kepada penonton untuk memilih program yang mendatangkan faedah. Seperti program The Apprentice bagi saya ia mendatangkan manfaat kepada penonton kerana banyak ilmu yang boleh mereka dapat daripada program itu.

"Ia bergantung kepada penonton macam mana mereka menerima sesebuah program itu. Jika mereka pandai mengawal diri ia tidak akan jadi sehingga melalaikan," katanya.

Itu pendapat mereka, pendapat yang bertentangan dengan pendapat mufti-mufti. Tetapi timbul persoalan, adakah penonton kita sudah bersedia menerima program berbentuk realiti sebenarnya? Adakah mereka sudah bijak mengawal diri supaya tidak melalaikan?

Rasanya kalau tidak melalaikan, mufti tidak berani membuat kenyataan sesuka hati. Sekali lagi, peranan mufti sebagai penasihat agama bagi setiap negeri dan kalau pendapat mereka kita sangkalkan, apa hukumnya?

Adakah benar dunia sudah menghampiri akhir zaman? Adakah ini petanda-petandanya apabila yang jahil diataskan dan yang benar dibawahkan?

Oleh itu, kami meminta agar Program Akademi Fantasia dan rancangan yang sewaktu dengannya diberhentikan.

diambil dari.http://www.thepetitionsite.com/1/kami-minta-program-akademi-fantasia-dan-rancangan-yang-sewaktu-dengannya-diberhentikan%22%3E%3C/a%3E

Thursday, April 15, 2010

Menolak Zina Dengan Mujahadah, Bukan Karamah!..http://saifulislam.com/?p=7913
“Saya rasa ustaz berfikiran begini kerana ustaz sendiri tidak kahwin semasa belajar. Maka ustaz tidak faham keperluan berkahwin semasa belajar itu. Ustaz tidak dapat memberi pendapat di sini!” tegas Aliyyah, seorang mahasiswi.

Komennya tajam.

Saya pula, bukanlah berbicara tentang kahwin semasa belajar.

Apa yang saya bincangkan adalah soal kahwin tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang lunas.

Tetapi kerangka fikir mahasiswi itu menarik untuk diberi perhatian.

SULUHAN KISAH YUSUF ‘ALAYHI AL-SALAAM

Ia mengingatkan saya kepada kisah Yusuf ‘alayhi al-Salaam mendepani godaan ibu angkatnya, Imra’ah al-’Aziz atau yang lebih dikenali namanya sebagai Zulaikha itu.

Kehebatan Yusuf bermula daripada usia kecilnya lagi.

Seorang ghulam, ‘diculik’ oleh adik beradiknya sendiri dan dihumban ke dalam perigi buta, Yusuf diuji dengan kesusahan pada tahap yang sukar untuk kita gambarkan. Berat sekali tanggungan seorang anak kecil bertahan dalam sepi dan gelita perigi buta, jauh daripada keluarga, hanya bertemankan Allah tempat memaut harapan.

Namun, sabar Yusuf ketika di dalam perigi, tidak sekental sabar Yusuf di Istana Mesir.

Saban waktu cuba digoda oleh wanita bangsawan itu, ibu angkatnya sendiri.“Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya; dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata: “Marilah ke mari, aku bersedia untukmu”. Yusuf menjawab: “Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan yang keji itu); Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya; Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya” [Yusuf 12: 23]

Setelah berulang kali berusaha, ‘Zulaikha’ sampai kepada ikhtiar terakhirnya.

Pintu dikunci, rumah tidak berpenghuni, First Lady itu menawarkan diri, “datanglah kepadaku. Aku bersedia untukmu”

Di sinilah kemuncak tarbiyah Allah ke atas insan bernama Yusuf. Ramai manusia lulus ujian kesusahan kerana di dalam kesusahan kita diuji dengan kekurangan pilihan. Terpaksa bersabar kerana itulah satu-satunya jalan untuk bertahan. Demikian sabar Yusuf di dalam telaga.

Tetapi di sini Yusuf diuji dengan peluang. Diuji dengan pilihan. Beliau orang asing. Tiada keluarga, tiada banyak kesan sampingan pilihan jahat yang mahu diambil kesempatan.

Ia mengingatkan saya tentang modus operandi pekerja seks di IPT hari ini. Bekerja sebagai pelayan seks berkelas tinggi, memungkinkan anak muda kita mengaut untung mencecah RM40 ribu sebulan! Tekanan lifestyle, duit PTPTN yang jauh daripada kecukupan, desakan peer pressure, apakah yang boleh menghalang anak-anak muda kita daripada mengambil pilihan itu?

Hanya satu.

Jawapannya IMAN.

“Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan yang keji itu); Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya…”

Itulah jawapan Yusuf.

Aku berlindung kepada Allah. Rabb diriku, Pencipta aku dan Pemilik aku.

Konotasi Rabb itu adalah satu sanggahan kepada Zulaikha bahawa biar pun dia adalah ibu angkat yang memberi makan, hutang budi tidak akan dibalas dengan bayaran yang keji. Engkau tuanku tetapi Allah Tuhanku!

Justeru Yusuf menegaskan bahawa:

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya”

MENCARI KAEDAH

Zina itu, di sebalik kekejiannya, adalah kezaliman.

Sudikah dibenarkan orang lain menyetubuhi ibumu? Adik perempuanmu? Anak perempuanmu? Ibu saudaramu?

Ketika engkau berzina, sudah tentu engkau berzina sama ada dengan ibu seseorang, adik perempuan seseorang, anak perempuan seseorang atau ibu saudara seseorang. Jika engkau tidak sanggup membayangkan ibumu disetubuhi lelaki lain, pilihan zinamu adalah satu kezaliman. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya!

Kerasnya persoalan yang berlegar di fikiran ialah, apakah bentuk pendidikan yang diperlukan, untuk membolehkan mahasiswa dan mahasiswi yang hidup di dunia ‘zina lebih mudah daripada nikah’ itu untuk berkata seperti Yusuf? Bagaimanakah ketika dihadap dengan pilihan zina, ketika jauh daripada keluarga, ketika kekejian kelihatannya seperti boleh disembunyikan, tawaran pulangan begitu lumayan, namun akhirnya anak muda kita mempunyai kekuatan untuk berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya!”

Kekuatan untuk berkata TIDAK!

Itu sisi pandang Yusuf.

“Ahh, itu persis seorang Nabi!” mungkin itu tempelak anak muda lagak mahasiswi yang mengecam saya tadi.

“Apa yang Nabi tahu tentang panahan cinta? Dia itu jiwanya jiwa Nabi, bukan seperti engkau dan aku!” apakah itu yang mahu diperkatakannya?

Asal usul Tarzan, barangkali! [source - unknown]

YUSUF JUGA ANAK MUDA SEPERTIMU“Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). Demikianlah (takdir kami) untuk menjauhkan daripada Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya dia itu daripada kalangan hamba-hamba Kami yang dibersihkan daripada segala dosa.” [Yusuf 12: 24]

Allah segera menafikan andaian itu.

Yusuf juga seorang anak muda.

Dia ada keinginan sebagai seorang anak muda. Jika pertimbangannya hanya sekadar kehendak jiwa muda, Yusuf juga bisa cenderung memilih kehendak Imra’ah al-’Aziz. Kehendak ibu angkatnya, wanita bangsawan yang sudah menyerahkan diri.

Allah Subhanahu wa Ta’aala mahu kita kaitkan diri dengan Yusuf.

Dia juga sepertimu wahai anak muda.

Dia bukan Malaikat yang tidak bernafsu. Dia menolak zina bukan dengan Mukjizat atau Karamah!

Dia menolaknya dengan Mujahadah.

Fikirannya sedar tentang kenyataan Allah berkenaan kekejian zina, justeru Yusuf berkata TIDAK.

Kemudian baru Allah tegaskan, semua itu adalah sebahagian daripada urusan Allah melindunginya, bakal seorang Rasul untuk menerima Risalah Tauhid kebenaran. Bukan semua datang dalam keajaiban. Yusuf itu sendiri bermujahadah mengawal diri di ujian pemilihan.

Memilih jalan zina atau memilih jalan TAQWA.

TELADAN YUSUF BUAT DIRI SAYA

Saya juga pernah muda, wahai si anak gadis.

Di usia muda, saya juga terganggu dengan kecantikanmu.

Jiwa saya pernah resah ketika melihat rakan bernikah.

Naluri saya pernah cemburu semasa menimang si comel, cahaya mata kawan bertuah.

Saya juga diasak dengan peluang bernikah.

Namun atas pertimbangan-pertimbangan peribadi, saya memilih untuk tidak bernikah, lalu memanjangkan sedikit lagi tempoh mujahadah.

Saya menghormati, mengasihi, mengagumi dan menyokong sepenuh hati teman yang memilih untuk bernikah.

Namun nikah mereka bukan lempias nafsu. Nikah kenalan-kenalan saya bukan manifestasi lemah jiwa untuk menolak zina. Mereka bernikah dengan wawasan. Mereka berkeluarga dengan perancangan.

Akan tetapi untuk dirimu yang ‘menuduh’ku menangguhkan nikah kerana tidak faham kehendak bernikah, engkau masih terlalu budak untuk menjamah akad.

“Aku Terima Nikahnya” belum lagi masanya untukmu.

Dewasalah!

“Tak tahu apakah erti kepayahan
Tak kenal erti kesusahan
Kerna dibesarkan dalam kemewahan
Belum dialami penderitaan”
- Hidup Berbudi: Lirik oleh Habsah Hasan

Monday, April 12, 2010

CABARAN GURUat Monday, April 12, 2010
12 Apr

Mengajar di pedalaman memang memeritkan fizikal dan mental para guru. Masalah infrastruktur dan tiada bekalan tenaga elektrik serta air sememangnya memberi tekanan.

Guru yang sudah terbiasa dengan jalan berturap pasti tertekan bila terpaksa melalui jalan berlopak dan meredah belantara untuk sampai ke sesuatu destinasi. Apatah lagi jika perlu bersampan atau menaiki bot tanpa jaket keselamatan.

Tiada bekalan air bersih dan air paip memburukkan lagi keadaan. Tenaga elektrik hanya bersumberkan set generator atau sel bateri basah pasti menimbulkan kesulitan.

Bangunan sekolah dan tempat tinggal yang daif memang satu cabaran untuk guru di pedalaman.

Bagaimanapun, guru di bandar juga punya cabaran tersendiri. Dalam bentuk berbeza namun amaun tekanan tetap sama.

Bagi guru bahasa, Fenty Khosny, 36, mengharungi kesesakan jalan raya setiap kali pergi dan balik sekolah merupakan cabaran utama yang membazirkan masa dan wang.

Menurutnya, dia terpaksa bangun seawal 5.30 pagi untuk mengelakkan kesesakan supaya sampai ke sekolah tepat pada masanya.

"Perjalanan memakan masa selama 45 minit dari Seri Kembangan ke Gombak melalui Jalan Lingkaran Tengah Dua (MRR2)," katanya.

Laporan Khas Utusan Malaysia pada 15 Mac lalu menyatakan menggunakan MRR2 seolah-olah melalui 'zon perang' kerana keadaan jalan itu yang terdapat banyak 'periuk api' dan 'jerangkap samar' selain menyamakan keadaan jalan seperti menaiki 'roller coaster'.

Dari segi bahaya, kata ibu yang mengandung tujuh bulan ini, risikonya hampir sama dengan melalui jalan di kawasan pedalaman.

Malah mungkin lebih berbahaya kerana kadar kematian jalan raya di Malaysia merupakan antara yang tertinggi di dunia.

Situasi serupa juga dilalui oleh guru pendidikan khas, Hasri Ismail, 38, yang bersolat subuh setiap hari di surau sekolah.

Hasri yang menetap di Klang, Selangor dan mengajar di Petaling Jaya perlu keluar awal dengan menaiki motosikal biarpun memiliki kereta untuk mengelakkan kesesakan dan sebagai satu langkah penjimatan.

"Menunggang motor tidak kena tol dan lebih cepat sampai ke sekolah," jelasnya.

Bermotosikal ke tempat kerja sudah menjadi trend kehidupan di bandar dan melibatkan semua jenis profesion.

Pergi subuh balik maghrib sudah menjadi rutin harian Fenty dan Hasri.

Berbeza pula halnya, dengan Nurazlina Ahamad Thamizi, 31, yang tinggal berhampiran dengan tempat dia mengajar.

Guru Matematik di Sekolah Kebangsaan (SK) Bandar Baru Bangi ini memberitahu, kesesakan bukan satu masalah tetapi kos sara hidup di bandar agak tinggi dan membebankan.

"Segala kemudahan memang tersedia namun ia datang dengan kos," ujarnya.

Kata Nurazlina, barang keperluan harian dan upah pengasuh di bandar secara relatifnya lebih tinggi berbanding dengan kawasan kampung.

Tambahnya, masalah yang sama turut membelenggu guru bandar yang tinggal di kuarters.

Kelebihan tinggal di kuarters - di desa atau kota - ialah boleh berjalan kaki ke sekolah. Cuma di kota, kereta menjadi satu keperluan menyebabkan si guru menanggung bayaran ansuran bulanan.

Hal ini tentunya memberi kesan kepada ekonomi keluarga guru di bandar berbanding di pedalaman.

Sementara itu, bekas guru, Muninah Masiran, 57, berpendapat, cabaran utama mengajar di bandar adalah memenuhi harapan ibu bapa yang mahukan prestasi akademik anak mereka pada kedudukan tertinggi.

Beliau berkata, tahap kesedaran ibu bapa di bandar tentang pentingnya pendidikan kepada masa depan anak masing-masing jauh lebih baik daripada ibu bapa di kampung atau kawasan pedalaman.

"Mereka akan mempersoalkan kewibawaan para guru jika prestasi pelajar tidak memuaskan," katanya.

Berdepan dengan ibu bapa yang 'intelektual' ini menuntut kesabaran tahap tinggi kerana jika tersalah jawab boleh menyebabkan pertelingkahan atau kes diheret ke mahkamah.

"Masalah disiplin ada di mana-mana dan memerlukan kebijaksanaan para guru untuk menyelesaikannya," jawab Muninah ketika disoal perbandingan kes salah laku pelajar di bandar dan di pedalaman.

Namun, bagi penuntut tahun akhir jurusan Pendidikan Dalam Sains (Fizik), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Farizatul Shima Hashim, faktor disiplin pelajar menjadi cabaran utama kepada dirinya.

Pengalaman menjalani latihan mengajar selama enam bulan di sebuah sekolah di Subang Jaya, Selangor membuatkan dia membatalkan hasrat menjadi guru dan beralih cita-cita menjadi pensyarah.

"Ketika mengajar dalam makmal hanya pelajar barisan depan sahaja yang menumpukan perhatian manakala yang lain tidak ambil peduli malah membuat bising hingga mengganggu perjalanan kelas," ceritanya yang akan menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan Ph.D.

Mungkin susuk tubuhnya yang kecil molek dan usianya yang masih muda serta status guru pelatih menyebabkan pelajar kurang menghormati Farizatul Shima.

Walau apa pun, senario dan situasi yang dilalui oleh guru tidak kira di mana mereka mengajar memang mencabar dan perlu dihargai sama ada dalam bentuk insentif kewangan atau melalui ucapan terima kasih cikgu.

- UTUSAN

Sunday, April 11, 2010

Rancang? Paper Projek 2011

tentang projek 2011.
Last Master 2011. last projek mengenai Faraid. Bila ditanya nak buat macam mana? banyak yang bersimpang silau nak jawab. ustaz kata OK. Boleh buat, banyak kes boleh dapat. Tapi nak fokus yang mana? Bagi detail.. SO, buat rangka kerja la dulu..
Apa yang nak buat tu?

Tentang ......

Saturday, April 10, 2010

Ramalan??


Hadis yg dianggap Sahih oleh Imam Al-Hakim,

"Mereka yg bertemu tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkan apa2 yang dikatakan oleh tukang ramal itu , sesungguhnya dia telah kafir ke atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."
(Riwayat Hakim)

Terus terang saya katakan, kemajuan teknologi zaman ini memudahkan lagi orang Islam untuk mensyirikkan Allah. Tidak perlu lagi menuju ke rumah tukang2 ramal ataupun pondok2 bomoh untuk membuat ramalan. Kini, anda boleh periksa "nasib baik" yang anda boleh dapat untuk setiap hari.....


Lagi2 syirik....


Lagi Hadis Nabi:

"Sesiapa yang mendatangi 'arraaf (tukang ramal) dan bertanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima solatnya 40 hari." (Riwayat Muslim)

Saya rasa tak perlu saya membebel panjang.. Sebelum ini juga saya telah menulis tentang bukumuka a.k.a Facebook ini.. Jadi, untuk kali ini, biarkan hadis dan gambar2 yang berkata2. Cukup bagi mereka yang sensitif hatinya dengan agama. Sesungguhnya, orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka.

Jika anda sayangi rakan2 anda, selamatkanlah mereka daripada bahaya2 jarum syirik ini.. Jika mereka hanya ketawakan anda seraya berkata, "hek leh.. ni orang saje je main2 suka2.. bukannya percaya pun..", ketahuilah.. hanya satu yang saya mahu katakan.. ITULAH KESAN FACEBOOK..

Seperi juga senapang, satu benda yang amat berbahaya, tetapi boleh digunakan untuk membantu agama Allah.. Tetapi, jika tak pandai gunakan, lalu tertembak diri sendiri, apalah gunanya?

untuk mengetahui lebih detail link ke http://alfateh.via.my/2010/03/jarum2-syirik-berdekatan-anda.html

Wednesday, April 07, 2010

hargai jasa dengan gantung gambar?

Perlulah diingat bahawa jika kita ingin menghargai jasa dan usaha seseorang tokoh, bukanlah dengan menggantung gambarnya di rumah, memaparkan gambarnya di sana sini. Itu bukanlah cara yang disaran oleh Rasulullah s.a.w, namun cara yang betul adalah dengan menghidupkan usahanya, menyebarluaskan nasihat dan hasil pemikirannya dengan cara yang terbaik.

Jangan pula cuba beralasan mengatakan dengan gambar memberikan inspirasi, kerana jika itu benar lagi tepat, tentunya Nabi s.a.w akan menyuruh para pelukis di zaman itu untuk melukis wajah baginda untuk diedar buat para sahabat dan tabien sebagai ingatan kepada diri baginda dan Islam. Namun itu tidak berlaku, Islam bukan sebuah agama yang membenarkan patung sebagaimana dunia bukan Islam di barat terlalu ‘gila' membuat patung tokoh mereka.

http://www.zaharuddin.net/content/view/840/89/

HALAL & ISLAM

Logo ‘Halal' & ‘Islam' : Haruskan

Guna Tanpa Selidik?

( Artikel ini diterbitkan oleh METRO AHAD 3 Dis 06)

Oleh

Ust Zaharuddin Abd Rahman

Salah satu persoalan yang kerap bermain di pemikiran umat Islam adalah apabila mereka ingin menggunakan produk-produk yang bertanda ‘halal' atau ‘Islam'. Ada di antara mereka yang tertanya-tanya samada menjadi kewajiban bagi mereka untuk membuat kajian sendiri sebelum menggunakannya atau mencukupi dengan ‘sangka baik' serta mempercayai tanda-tanda tersebut.

Hal ini berlaku dalam pelbagai bidang, samada dalam bidang pemakanan, barang kegunaan harian mahupun dalam bidang kewangan. Bagi bidang pemakanan dan penggunaan, kita dapat melihat dengan jelas peranan logo ‘halal' dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang begitu penting untuk dipastikan sebelum membeli sesuatu produk.

Manakala, bagi urusan kewangan, peranan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful (JPIT) di bawah Bank Negara Malaysia, Jabatan Pasaran Modal Islam di bawah Suruhnajaya Sekuriti serta Majlis Penasihat Shariah di pelbagai peringkat juga amat penting bagi memastikan logo ‘Islam' pada nama Bank dan produk kewangan adalah juga tulen sebagaimana logo JAKIM yang terdapat pada makanan.

Cabaran dalam memastikan kesemua logo ini tulen serta mempamerkan keislaman yang tulen sememangnya bukanlah satu kerja yang mudah. Terutama di dalam bab kewangan yang agak kompleks hingga menyebabkan kemungkinan terdapat perbezaaan pentafsiran memahami sesuatu konsep yang digunakan.

Cuma fokus saya dalam tulisan ini berkisar tentang tanggung jawab sebagai orang awam atau pengguna dalam hal memastikan kebenaran logo itu. Dengan kepelbagaian latar belakang, ilmu serta kemudahan. Terdapat yang bertanya, bolehkah saya berpegang terus dengan logo yang ada, tanpa sebarang usul periksa, dan jika ada sebarang khabar-kahabar angin, saya abaikan ?

Menurut pandangan Islam, bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan samada ilmu, masa, sumber tepat dan berauthoriti untuk membuat kajian mendalam, maka hukum ke atas mereka adalah harus untuk menggunakan dan bersangka baik dengan ‘branding' 'Perbankan Islam' atau 'Bank Islam' atau "diluluskan Majlis Penasihat Shariah' dan apa jua terma yang jelas menunjukkan mereka di tadbir urus secara Islam. Allah SWT berfirman : "Tidak dipertanggung jawabkan seseorang dengan apa yang diluar kemampuannya" (Al-Baqarah : 233). Maka dalam hal ini, kewajiban seseorang adalah terhenti kepada usahanya untuk mencari sesuatu produk yang bertanda ‘halal' atau ‘Perbankan Islam' sahaja. Tugasan wajib seterusnya dipikul oleh ilmuan khas Shariah, pengurusan institusi itu sendiri dan pihak berkuasa untuk memastikan yang ‘halal' dan ‘Islam' itu bukan sekadar jenama kosong tanpa isi.

Adapun bagi sesiapa yang ingin dan mempunyai kredibiliti serta sumber berauthoriti untuk membuat pengkajian dengan lebih mendalam, ia boleh dianggap satu ‘bonus' untuk diri mereka. Dalam situasi dimana mereka mendapati sesuatu kelemahan (kemungkinan melalui pengalaman mereka ketika berurusan dengan institusi kewangan Islam ini), mereka perlulah mendekati pihak yang bertanggung jawab terlebih dahulu sebelum memukul canang di luar sehingga boleh menguris kepercayaan awam kepada institusi kewangan Islam secara umum dan juga produk-produk berlogo ‘halal' itu.

Ia merupakan suatu akhlak Islam dalam memastikan bahawa informasi yang diperolehi disalurkan kepada saluran yang betul. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 83 ertinya : " dan apabila datang kepada kamu berita baik atau keburukan, mereka (orang munafiq) kerap suka menyebarkannya terlebih dahulu, (lebih baik) sekiranya mereka merujuk kepada perkara itu kepada Rasul dan pemerintah (orang berwajib) nescaya mereka tahu bagaimana untuk bertindak...".

Selain itu, tindakan memukul rata semua perbankan Islam lemah apabila menjumpai satu kesilapan adalah kurang tepat kerana :-

  • a) Kesilapan itu adalah kesilapan individu pegawai yang bertugas itu sahaja. Jika demikian, kesilapan ini tidak harus dipertangungjawabkan kepada Majlis Penasihat Shariah sesebuah bank itu. Apatah lagi untuk meletakkan kesilapan itu kepada seluruh operasi bank-bank Islam di Malaysia dan dunia. Hal ini pernah dan sememangnya boleh berlaku. Menurut pengetahuan saya, terdapat seorang individu yang menjumpai beberapa kelemahan ketika ingin menggunakan produk pembiayaan perumahan, maka dihebohkan di satu negara dan kepada seluruh rakan-rakannya dengan dakwaan bahawa perbankan Islam di Malaysia sebagai ‘tidak berguna'. Padahal ia adalah kesilapan peribadi si pegawai yang bertugas hari itu. Wajarkah tindakan ini?.

  • b) Kesilapan itu adalah kesilapan pengurusan institusi kewangan itu sahaja. Ertinya, Majlis Penasihat Shariahnya telah memberikan nasihat yang benar dan betul tentang tatacara, syarat dan rukun. Akan tetapi akibat dari kelalaian atau didorong oleh perasaan ingin memudahkan proses teknikal, pihak pengurusan telah mengubah keputusan Majlis Shariahnya kepada keputusan yang diubahsuai. Keadaan ini boleh berlaku jika Jentera Pemantauan Shariah di dalam operasi sesebuah institusi kewangan itu tidak kukuh dan berdiri sendiri (independence).

  • c) Kesilapan itu adalah kesilapan pihak pengurusan dalam memberi gambaran proses kepada Majlis Penasihat Shariah. Hal ini juga mudah boleh berlaku terutama apabila pihak pengurusan tidak mampu menjangkakan tahap kefahaman ahli Majlis Penasihat Shariah mereka. Hasilnmya, mereka membentang dengan sangat ringkas, dan kelihatan mudah dan boleh diterima oleh Shariah. Akibatnya, walaupun ia diluluskan oleh Majlis Shariah tetapi tidak lebih hanya konsep sahaja dan bukannya cara aplikasi produk itu.

  • d) Kesilapan Majlis Penasihat dalam memahami penerangan pengurusan. Ini juga mungkin berlaku, tetapi jika ia berlaku, pihak individu tadi masih tidak boleh membuat tuduhan ‘tidak Islamik' nya secara purata Institusi Kewangan Islam. Ini kerana kesilapan yang sama kemungkinan besar tidak berlaku di Institusi kewangan Islam yang lain.

Justeru, kesalahan satu-satu institusi tidak boleh dihukumkan ke atas seluruhnya. Tidak dinafikan sememangnya kemungkinan kesilapan berlaku akibat kelemahan manusia yang mengurus, justeru ia perlulah dibawa kepada peringkat perbincangan dan laporan dengan lebih sistematik.

Jika dilihat dari aspek yang lain pula, terdapat kemungkinan besar juga bahawa penemuan 'findings' mereka adalah silap, terutamanya jika individu tadi tidak memahami sebaiknya undang-undang Shariah, Malaysia dan instrumen kewangan moden. Kerana itu, adalah dibimbangi bahawa 'heboh' tanpa fakta sohih boleh menyebabkan orang awam keliru dan kembali ke institusi konvensional yang pastinya HARAM.

Secara tidak langsung, termasuklah orang seperti ini dalam hadith sohih "
barangsiapa yang mengajak kepada keburukan dan orang mengerjakannya, lalu ia akan menanggung dosa di pelaku tadi tanpa kurang.." Ini kerana, kerana sikap gopohnya, ia menjauhkan awam dari kebaikan akhirat kepada keburukan dunia akhirat.

sekian

Last update: 22-08-2007 22:58

Madah Ilmuan

Saya Ada satu epal, anda Ada satu epal. Kita tukar epal, anda Ada satu Dan saya tetap Ada satu. Jika anda Ada satu ilmu Dan saya Ada satu ilmu, kemudian Kita tukar ilmu tersebut, anda Ada dua ilmu Dan saya Ada dua ilmu...

Just to charge information

Indahnya Kata-kata

Jujurlah terhadap diri sendiri ketika bermuhasabah. Koreksi satu persatu kesalahan kita. Jangan nafikan realiti. Setelah disedari kelemahan dan kesilapan kita, maka akui hakikat itu. Ingat, kita perlu maafkan diri kita kerana kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri.

INgat2kan....Sekarang Bulan Ramadhan 1430 H

Total Pageviews